• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สั…

แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงวราสินี มูลอามาตย์

แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงวราสินี มูลอามาตย์

แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง…

แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์

แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์…

แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย …

ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย …

ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อ…

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันม…

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล

นายกสภามหาวิทยาลัยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ…

นายกสภามหาวิทยาลัยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล

นายกสภามหาวิทยาลัยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยมหิดล

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุ…

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๔๑

วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ icon pdf

Latest »View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๙

วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๙

วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

annual-report-uc2