• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ขอแสดงความขอบคุณศาสตราจารย์คลินิก ทันตแ…

 ขอแสดงความขอบคุณศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

ขอแสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

บรรยากาศการจัดงานสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม…

บรรยากาศการจัดงานสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม ครั้งที่ ๕

การจัดงานสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๙

ภารกิจส่งมอบงานในตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาล…

ภารกิจส่งมอบงานในตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ภารกิจส่งมอบงานในตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙

แสดงความขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทร…

แสดงความขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอแสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช  

พิธีการรดน้ำดำหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัย ป…

พิธีการรดน้ำดำหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๙

พิธีการรดน้ำดำหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙

การสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕…

การสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘

การสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘

ขอแสดงความขอบคุณรองศาสตราจารย์ นพ.สาธิต…

 ขอแสดงความขอบคุณรองศาสตราจารย์ นพ.สาธิต โหตระกิตย์

ขอแสดงความขอบคุณ รองศาสตราจารย์ นพ.สาธิต โหตระกิตย์ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุ…

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานคนที่ ๒ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

ขอแสดงความขอบคุณศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิ…

 ขอแสดงความขอบคุณศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช

ขอแสดงความขอบคุณศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

×

Warning

Failed deleting pic-slide4.jpg

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๑๔

วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๙

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๑๓

วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙

Latest » View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๑๓

วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙

Latest » View all »