• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันม…

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายกสภามหาวิทยาลัยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ…

นายกสภามหาวิทยาลัยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล

นายกสภามหาวิทยาลัยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยมหิดล

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุ…

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีทำบุญตักบาตร

พิธีทำบุญตักบาตร

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

การประชุมหารือร่วม (ครั้งที่ ๑) ระหว่าง …

การประชุมหารือร่วม (ครั้งที่ ๑) ระหว่าง คณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย และ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล

การประชุมหารือร่วม (ครั้งที่ ๑) ระหว่าง คณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย และ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล

พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ กรรมการ…

พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ …

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศ…

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย ครั้งที่ ๕ (๒/๒๕๖๑)

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย ครั้งที่ ๕ (๒/๒๕๖๑)

ขอแสดงความขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ขอแสดงความขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ขอแสดงความขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๗

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๖

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๖

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

annual-report-uc2