• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการก…

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นา…

แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการสภามหาวิท…

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุ…

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แสดงปาฐกถาในโอก…

 นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แสดงปาฐกถาในโอกาสปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(MUGE) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แสดงปาฐกถาในโอกาสปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(MUGE) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับรางวัลคุณภาพ…

 ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบเอกสารวิชาการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหา…

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ประเมินตนเอง)

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ประเมินตนเอง)

คุณมีชัย วีระไวทยะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย…

คุณมีชัย วีระไวทยะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณมีชัย วีระไวทยะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอแสดงความขอบคุณ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

 ขอแสดงความขอบคุณ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ขอแสดงความขอบคุณ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

qd2-2560

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๙

วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๗

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๗

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐

Latest » View all »