พิธีการรดน้ำดำหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑

เนื่องในวันสงกรานต์ สภามหาวิทยาลัยจัดพิธีรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน ณ โถงหน้าห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 
  
 
  

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๘

วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๖

วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๖

วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

annual-report-uc2