การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการวิจัย ครั้งที่ ๑

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ –๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม K๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท Click

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๒

วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๑

วันที่ ๑๘ เม.ษ. ๒๕๖๑

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๑

วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๑

Latest » View all »

annual-report-uc2