Black Ribbon

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการวิจัย ครั้งที่ ๑

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ –๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม K๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

qd2-2560

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๔

วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๐

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๓

วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๐

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๓

วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๐

Latest » View all »