Black Ribbon

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ให้มุมมอง ทิศทาง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (World Class University) กับคอลัมน์ Nice to meet you ซึ่งสามารถอ่านบทความได้ที่ Intranet คอลัมน์ Nice to meet you และ IPTV

qd2-2560

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๑

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๐

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๑

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๐

Latest » View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๑

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๐

Latest » View all »