การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการวิจัย ครั้งที่ ๓

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓ (๒/๒๕๖๐) วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม K ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ

qd2-2560

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๖

วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๕

วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๕

วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐

Latest » View all »