การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการวิจัย ครั้งที่ ๓

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓ (๒/๒๕๖๐) วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม K ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ Click

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๔

วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๓

วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๓

วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

annual-report-uc2