การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒ (๘/๒๕๖๐)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒ (๘/๒๕๖๐) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๖ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบการฯ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ประสัณห์ เชื้อพานิช ในโอกาสที่คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีมติแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ IOD คนใหม่

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๗

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๖

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๖

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

annual-report-uc2