ขอแสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร

เนื่องจากลาออกจากการดำรงตำแหน่งอธิการบดี และหมดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และจะเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้าย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๒ วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๔

วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๓

วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๓

วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

annual-report-uc2