ขอแสดงความขอบคุณ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

เนื่องจากลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และจะเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้าย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๒ วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

qd2-2560

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๙

วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๗

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๗

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐

Latest » View all »