รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ประเมินตนเอง)

ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕๒๓ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จัดทำโดย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย รายงานฉบับเต็ม คลิ๊ก

qd2-2560

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๖

วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๕

วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๕

วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐

Latest » View all »