ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบเอกสารวิชาการ

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย และ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี แสดงความยินดี แด่ ผู้ที่ได้รับรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบเอกสารวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๖ ท่าน ณ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๓ วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๔๑

วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ icon pdf

Latest »View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๙

วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๙

วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

annual-report-uc2