นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แสดงปาฐกถาในโอกาสปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(MUGE) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานถึงความสำคัญของรายวิชาศึกษาทั่วไป หลังจากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวปาฐกถาในหัวข้อเรื่อง “ความสำคัญของรายวิชาศึกษาทั่วไป” เนื่องในโอกาสปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(MUGE) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยทิ้งท้ายที่สำคัญว่า “ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ดีใจที่ทุกท่านผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้นักศึกษาใหม่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล ต้องเรียนรู้จากสถานที่แห่งนี้ให้มากที่สุดความหมายของชีวิตกำลังจะก่อตัวขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ว่าท่านจะใช้ระยะเวลาศึกษานานถึง ๔-๖ ปี ก็ตาม ทุกคนจะต้องพยายามศึกษาและใฝ่เรียนรู้ให้สำเร็จจะได้เป็นคนไทยที่สมบูรณ์” ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล คลิ๊กดูบรรยากาศ

qd2-2560

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๐

วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๘

วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๑

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๘

วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๑

Latest » View all »