สภามหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ที่ได้รับมติเห็นชอบจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ทางสภามหาวิทยาลัยจะดำเนินการ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๘

วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๖

วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๖

วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

annual-report-uc2