สภามหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ที่ได้รับมติเห็นชอบจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ทางสภามหาวิทยาลัยจะดำเนินการ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

qd2-2560

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๘

วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๑

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๗

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๗

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐

Latest » View all »