สภามหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ที่ได้รับมติเห็นชอบจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ทางสภามหาวิทยาลัยจะดำเนินการ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

qd2-2560

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๐

วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๘

วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๑

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๘

วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๑

Latest » View all »