การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๘

วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๖

วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๖

วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

annual-report-uc2