ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ ได้แล้วเสร็จ ในพุธที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องปนะชุม ๕๓๐ อาคารสำนัหงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๔๑

วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ icon pdf

Latest »View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๙

วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๙

วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

annual-report-uc2