ลำดับ

เอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่องระเบียบการดำเนินการ ของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

icon pdf Download

ประกาศ เรื่องจำนวนการรับสมัคร และกำหนดวันเลือกตั้ง

icon pdf Download

ใบสมัครรับเลือกตั้ง

icon pdf Download

โปสเตอร์

icon pdf Download

     

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๒

วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๑

วันที่ ๑๘ เม.ษ. ๒๕๖๑

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๑

วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๑

Latest » View all »

annual-report-uc2