ลำดับ

เอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่องระเบียบการดำเนินการ ของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

icon pdf Download

ประกาศ เรื่องจำนวนการรับสมัคร และกำหนดวันเลือกตั้ง

icon pdf Download

ใบสมัครรับเลือกตั้ง

icon pdf Download

โปสเตอร์

icon pdf Download

     

qd2-2560

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๐

วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๘

วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๑

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๘

วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๑

Latest » View all »