kraisid ton

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ประธานกรรมการ

prawase was

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
กรรมการ

amorn chan

ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
กรรมการ

vicharn panich

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
กรรมการ

Krissanapong

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
กรรมการ

chokchai mat

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
เลขานุการ

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๔

วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๓

วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๓

วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

annual-report-uc2