คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

visutr fon

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติ

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสภาคณาจารย์
- คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการสภาอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- กรรมการสอบสวน ชุดที่สอง ของแพทยสภา และเลขานุการคณะอนุกรรมการสอบสวน ฯลฯ

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

- กรรมการสภามหาวิทยาลัย วาระ ๒๕๕๕-๒๕๕๗
- กรรมการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล (เป็นระยะๆ) และขณะนี้ (๒๕๔๓- ขณะนี้) และกรรมการรับเรื่องร้องเรียนของสภาคณาจารย์
- กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐
- กรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนอาจารย์ ๒๕๔๖-๒๕๔๙
- กรรมการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในแพทยสภาฯลฯ

ประวัติผลงานทางวิชาการ

- แต่งตาราทางนิติเวชศาสตร์ ๑ เล่ม
- แต่งตารากฎหมายทางการแพทย์ ๑ เล่ม
- ร่วมเขียนหนังสือวิชาการทางการแพทย์และ pocket books ๔ เล่ม
- ร่วมเขียนคู่มือทางการแพทย์ ๓ เล่ม
- งานวิจัยทางการแพทย์กว่า ๕๐ เรื่อง ฯลฯ

ติดต่อ

ที่อยู่ : ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ชั้น ๙ อาคารอดุลยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๒ ถนนพรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๔๑๙-๖๕๗๓
โทรสาร : 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๘

วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๗

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๗

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

annual-report-uc2