คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

Sarunya

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล
คณะพยาบาลศาสตร์

ติดต่อ

ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๒ ถนน วังหลัง แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๔๔๑-๕๓๓๓
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๘

วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๗

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๗

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

annual-report-uc2