คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี

waranun

ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖ ถนนโยธี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๒๐๐-๗๕๕๕
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๘

วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๗

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๗

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

annual-report-uc2