คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

Khamron

นายคำรณ โชธนะโชติ
คณะวิทยาศาสตร์

ประวัติ

เกิดวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๑

การศึกษา

- การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. ๒๕๓๔

ประวัติการฝึกอบรม (ระยะสั้น) และศึกษาดูงานต่างประเทศ

- หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ก.พ.ร.
- หลักสูตรนักบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน) รุ่นที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ) และรักษาการหัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล (จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจำ)

ตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ และกิจกรรมที่เคยทำ

- คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (ปขมท.) ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน
- เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
- คณะทำงานจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๖๐
- ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมหิดล
- รางวัลคนดีศรีมหิดล จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พ.ศ. ๒๕๕๗
- รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
- รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาบริหารดีเด่น จากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ ๑๖

ติดต่อ

ที่อยู่ : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๒๗๒ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๒๐๑-๕๐๒๑
โทรสาร : -
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๔๑

วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ icon pdf

Latest »View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๙

วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๙

วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

annual-report-uc2