คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

amorn.chan

ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์

ประวัติ

เกิดวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๗๓

การศึกษา

- ธรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๔๙๔ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาเอกทางกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๔๙๘ มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๑๔

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการร่างกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑ ก.ย. ๒๕๑๘ -ปัจจุบัน)เปลี่ยนชื่อเป็น “กรรมการกฤษฎีกา” (๑๒ ก.ค.๒๕๔๓ –ปัจจุบัน)
- ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๔ (๑ ก.ย. ๒๕๑๘ -ปัจจุบัน)
- ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (๒๓ มิ.ย. ๒๕๔๑ - ปัจจุบัน)
- ประธานคณะเจรจาข้อตกลงและการประเมินการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ คณะที่ ๑๐กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานอัยการสูงสุด (๑๔ ธ.ค. ๒๕๔๗ - ปัจจุบัน)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล (๒๑ มี.ค. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน)
- กรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๔ ธ.ค. ๒๕๒๗ - ปัจจุบัน)
- กรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (๒๐ เม.ย. ๒๕๓๑ - ปัจจุบัน)
- กรรมการที่ปรึกษา บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (๔ เม.ย. ๒๕๓๑ - ปัจจุบัน)
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ใน อ.ก.พ.สามัญประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ (๕ มี.ค. ๒๕๓๖ - ปัจจุบัน)
- กรรมการบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(บัณฑิตศึกษา) (วิชากฎหมายปกครอง)
- อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิชากฎหมายปกครอง)
- กรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (๒๙ มิ.ย.๒๕๔๔-ปัจจุบัน)
- ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล (๑๙ พ.ค. ๒๕๔๗-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ
- กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, บริษัทไทยออยส์, บริษัทปิโตรเลียมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
- กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย
- วุฒิสมาชิก
- กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมาย ก.พ.
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
- กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)
- ประธานอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ก.ล.ต.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๒
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม ๒๕๒๗
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ La Legion D’ Honneur จากรัฐบาลฝรั่งเศส (ปี ๒๕๔๔)

ติดต่อ

ที่อยู่ : ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชั้น ๒๗ เลขที่ ๓๓๓ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๒๓๑-๔๖๔๗, ๐-๒๒๓๐-๒๔๕๘
โทรสาร : ๐-๒๒๓๖-๘๙๘๖, ๐-๒๒๓๐-๑๓๔๓
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลขาฯ : คุณปริยาภรณ์(อี่) โทร. ๐๘๑-๘๖๘-๔๕๖๘