อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔

 

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑. ประเมิน และพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์ประจำผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดแล้วแต่กรณี และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๒. ประเมินผลการสอนของคณาจารย์ประจำผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง กรณีขอในสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากสาขาวิชาเดิม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตาจารย์โดยอนุโลม
๓. ประเมินและพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดแล้วแต่กรณี และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๔. ประเมินผลการสอนของคณาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอบในการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
๕. แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการสอนในชั้นต้นของคณาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
๖. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตำแหน่งทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
๗. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ นอกสังกัดมหาวิทยาลัยตามบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. กำหนด เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำที่เป็นข้าราชการ
๘. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำที่มิใช่ข้าราชการ และอาจารย์พิเศษ
๙. ทบทวนผลการประเมิน แล้วเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย
๑๐. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ และตำแหน่งประเภทวิชาการ และการประเมินผลการสอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยทำเป็นประกาศคณะกรรมการ
๑๑. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกี่ยวกับการประเมินและพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย