อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. วางนโยบายและกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบส่วนงาน
๒. ตรวจสอบการดำเนินงานของอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นมีฐานะเทียบเท่าคณะ
๓. ตรวจสอบให้ส่วนงานมีการรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
๔. สอบทานให้ส่วนงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
๕. สอบทานให้ส่วนงานมีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
๖. สอบทานให้ส่วนงานมีระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับภารกิจ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๗. ติดตามและประสานงานกับส่วนงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบในข้อ (๓) ถึงข้อ (๖)
๘. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อ สภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ ดังนี้

๑. เชิญกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงาน มาร่วมประชุม หารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
๒. เชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) มาร่วมปรึกษาหารือ
๓. พิจารณาเสนอให้มหาวิทยาลัยจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในกรณีจำเป็น
๔. ดำเนินการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ตามที่จำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
๕. พิจารณาเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเป็นครั้งคราว
๖. พิจารณาเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบและหรือด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา