อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย ในการกาหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยตลอดจนกากับดูแลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๑ กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสิบห้าคน กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่งสามคน ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ และ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าจานวนห้าคน เลือกตั้งจากคณาจารย์ประจาจานวนห้าคน และเลือกตั้งจากผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ประจาจานวนหนึ่งคน รวมทั้งหมดสามสิบคน โดยมีกกรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย


สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ ดังนี้

(๑) กาหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
(๒) ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับและประกาศสาหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย การออกข้อบังคับตาม (๓) ต้องเป็นไปเพื่อความเป็นธรรม สร้างขวัญและกาลังใจโดยได้รับฟังความคิดเห็นของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยประกอบด้วย
(๔) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(๕) อนุมัติแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
(๖) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๑๐ รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
(๗) อนุมัติการรับเข้าสมทบและการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
(๘) อนุมัติการจัดการศึกษาและการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
(๙) อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(๑๐) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัย และที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่นรวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(๑๑)พิจารณาสรรหาและดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี
(๑๒)พิจารณาดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๓) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๕๖ วรรคสาม
(๑๔) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๑๕) วางนโยบายและกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้การจัดหาผลประโยชน์ และการลงทุน
(๑๖) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
(๑๗) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานต่างๆ
(๑๘) รับรองรายงานประจาปีของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ
(๑๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
(๒๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด หรือส่วนงานใดโดยเฉพาะ

นอกจากอานาจหน้าที่ดังกล่าวที่ได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ แล้วยังมีอานาจหน้าที่อื่นๆที่ได้กาหนดไว้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยและประกาศมหาวิทยาลัยฉบับต่างๆอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ดังนั้นอานาจหน้าที่ต่างๆที่เคยเป็นของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ) จึงได้กระจายอานาจมายังสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น