คณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษามีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. เสนอแนะทิศทางและยุทธศาสตร์ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย และเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษา
๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย