คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับและประกาศที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๒. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นระเบียบวาระการประชุมที่มีประเด็นเชิงกฎหมายและธรรมาภิบาลเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
๓. วางระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย
๔. เสนอแนะการทบทวนแก้ไข ยกเลิกข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย
๕. เสนอแนะระบบและกลไกการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
๖. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อช่วยกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย