คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี้

๑. ทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์และแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
๒. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์กร และแนวทางการพัฒนาบุคลากร
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย