คณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. เสนอแนะทิศทางและยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายด้านวิจัยต่อสภามหาวิทยาลัย
๒. เสนอแนะแนวทางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ รวมทั้งเสนอแนะเป้าหมาย ผลสำเร็จของงานวิจัยในแต่ละด้าน
๓. เสนอแนะระบบเพื่อพัฒนา สร้างความเป็นเลิศ และผลกระทบด้านการวิจัย
๔. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายด้านวิจัย
๕. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย