คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

chaiwat.won

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงษ์อาษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประวัติ

เริ่มรับราชการวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๕

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประวัติผลงานและรางวัลที่ได้รับ

- ๒๕๔๕-๒๕๔๘ รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
- ๒๕๔๘-๒๕๕๐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
- ๒๕๕๐-๒๕๕๕ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
- ๒๕๕๓-๒๕๕๗ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชุปภัมภ์

ติดต่อ

ที่อยู่ : ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๔๒๐/๑ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๓๕๔-๘๕๓๖ , ๐-๒๓๕๔-๘๕๔๓-๙
โทรสาร : ๐-๒๓๕๔-๘๕๕๔
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.