คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

choke.bul

ดร.โชค บูลกุล

ประวัติ

เกิดวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๐

การศึกษา

ปริญญาตรี ๓ สาขาวิชาจาก The University of Vermont, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้แก่
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยี และการจัดการฝูงโคนม
- สาขาวิชาเทคโนโลยี และการบริหารธุรกิจการเกษตรอุตสาหกรรม
ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคตุรวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
- Clinical professor  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
- กรรมการบริษัท Bizkid จำกัด

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจการเกษตร
- พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙ ผู้อำนวยการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
- พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย

เกียรติประวัติ

- ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ ๑๑ สาขา องค์กรดีเด่น จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย หรือรางวัล Thailand Top 100 HR จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอน (Clinical professor)  ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
- ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับแต่งตั้งจากพระราชินีราเนีย แห่งประเทสจอร์แดนให้เป็น ๑ ในสมชิกของกลุ่ม Young Global Leaders ผู้นำสายพันธ์ใหม่ของโลกจากเวที World Economic Forum
- ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับรางวัลอุบล เรียงสุวรรณ ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น รุ่นที่ ๑๐ สาขาบริหารและธุรกิจ จากสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานด้านอื่นๆ

- รางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป ปฏิมากรรมแห่งโชค เล่มแรก ชุดปัญจภาคีเหรียญทองคำ
- อัลบั้มผลงานเพลงในสังกัดค่าย SONY MUSIC ผลงานที่มีส่วนร่วมในการประพันธ์ เรียบเรียงดนตรีขับร้อง และบันทึกเสียง วางจำหน่าย ๒ ชุด ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และปี พ.ศ. ๒๕๔๖
- Official presenter ประจำประเทศไทย ในภาพยนต์โฆษณาของรถยนต์ Chevlolet Trail Blazer ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ติดต่อ

ที่อยู่ : กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๒๙๔ หมู่ที่ ๘ ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๕๓๒-๒๘๔๖
โทรสาร : ๐-๒๕๓๑-๒๔๓๖
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
เลขาฯ : คุณราตรี