ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ประธานกรรมการ

มนตรี ตู้จินดา

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์มนตรี ตู้จินดา
กรรมการ

 Kamheang Chaturachinda

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์กำแหง จาตุรจินดา
กรรมการ

Visut Baimai

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
กรรมการ

Somchart Soponronnarit

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
กรรมการ

ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์
กรรมการ

Wichien Laohacharoensombat

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ
กรรมการ

roungpung

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงรวงผึ้ง สุทเธนทร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
เลขานุการ

Jariya Panya

นางจริยา ปัญญา
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ