คำสั่งเลขที่

สั่ง ณ วันที่

เรื่อง

คำสั่ง

๑๓/๒๕๖๑

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

icon pdf Download

๑๒/๒๕๖๑

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลจากผู้แทนสภาคณาจารย์แทนตำแหน่งที่ว่าง

icon pdf Download

๑๑/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

icon pdf Download

๑๐/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

icon pdf Download

๙/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษา

icon pdf Download

๘/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

icon pdf Download

๗/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

icon pdf Download

๖/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdf Download

๕/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdf Download

๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdf Download

๓/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdf Download

๒/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdf Download

๑/๒๕๖๑

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย (เพิ่มเติม)

icon pdf Download