คำสั่งเลขที่

สั่ง ณ วันที่

เรื่อง

คำสั่ง

๓๕/๒๕๖๐

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา

icon pdf Download

๓๔/๒๕๖๐

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

icon pdf Download

๓๓/๒๕๖๐

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

icon pdf Download

๓๒/๒๕๖๐

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

icon pdf Download

๓๑/๒๕๖๐

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

icon pdf Download

๓๐/๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

icon pdf Download

๒๙/๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

icon pdf Download

๒๘/๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา

icon pdf Download

๒๗/๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

แก้ไข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย

icon pdf Download

๒๖/๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

แก้ไข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล

icon pdf Download

๒๕/๒๕๖๐

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

icon pdf Download

๒๔/๒๕๖๐

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

icon pdf Download

๒๓/๒๕๖๐

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

icon pdf Download

๒๒/๒๕๖๐

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามาหวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

icon pdf Download

๒๑/๒๕๖๐

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

icon pdf Download

๑๙/๒๕๖๐

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

icon pdf Download

๑๘/๒๕๖๐

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdf Download

๑๗/๒๕๖๐

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

icon pdf Download

๑๖/๒๕๖๐

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติยศ

icon pdf Download

๑๕/๒๕๖๐

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

icon pdf Download

๑๔/๒๕๖๐

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

icon pdf Download

๑๓/๒๕๖๐

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล

icon pdf Download

๑๒/๒๕๖๐

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล

icon pdf Download

๑๑/๒๕๖๐

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย

icon pdf Download

๑๐/๒๕๖๐

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

icon pdf Download

๙/๒๕๖๐

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdf Download

๘/๒๕๖๐

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

icon pdf Download

๗/๒๕๖๐

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdf Download

๖/๒๕๖๐

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdf Download

๕/๒๕๖๐

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

icon pdf Download

๔/๒๕๖๐

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล (เพิ่มเติม)

icon pdf Download

๓/๒๕๖๐

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลจากผู้แทนสภาคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

icon pdf Download

๒/๒๕๖๐

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์จิตปัญญาศึกษา

icon pdf Download

๑/๒๕๖๐

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

icon pdf Download