คำสั่งเลขที่

สั่ง ณ วันที่

เรื่อง

คำสั่ง

๕๑/๒๕๖๑

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทสนับสนุน แทนตำแหน่งที่ว่าง

icon pdfDownload

๕๐/๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล

icon pdfDownload

๔๙/๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

icon pdfDownload

๔๘/๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdfDownload

๔๗/๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdfDownload

๔๖/๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdfDownload

๔๕/๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdfDownload

๔๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdfDownload

๔๓/๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdfDownload

๔๒/๒๕๖๑

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

แก้ไข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำหน่งที่ว่าง

icon pdfDownload

๔๑/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

icon pdfDownload

๔๐/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

icon pdfDownload

๓๙/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

icon pdfDownload

๓๘/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

icon pdfDownload

๓๗/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

icon pdfDownload

๓๖/๒๕๖๑

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

แก้ไข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล

icon pdfDownload

๓๕/๒๕๖๑

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งผู้ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย

icon pdfDownload

๓๔/๒๕๖๑

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งประธาน และเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

icon pdfDownload

๓๓/๒๕๖๑

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

แก้ไข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย

icon pdfDownload

๓๒/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

icon pdfDownload

๓๑/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

icon pdfDownload

๓๐/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

icon pdfDownload

๒๙/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรจะได้รับการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา

icon pdfDownload

๒๗/๒๕๖๑

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

icon pdfDownload

๒๖/๒๕๖๑

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

icon pdfDownload

๒๕/๒๕๖๑

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการ ยุทธศาสตร์วิจัยและทรัพยากรบุคคล

icon pdfDownload

๒๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง

icon pdfDownload

๒๓/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

icon pdfDownload

๒๒/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมแทนตำแหน่งที่ว่าง

icon pdfDownload

๒๑/๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

icon pdfDownload

๒๐/๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

icon pdfDownload

๑๙/๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา

icon pdfDownload

๑๘/๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

icon pdfDownload

๑๗/๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล

icon pdfDownload

๑๖/๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

icon pdfDownload

๑๕/๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

icon pdfDownload

๑๔/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

แต่งตั้งผู้ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจำแทนนายกสภามหาวิทยาลัย

icon pdfDownload

๑๓/๒๕๖๑

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

icon pdfDownload

๑๒/๒๕๖๑

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลจากผู้แทนสภาคณาจารย์
แทนตำแหน่งที่ว่าง

icon pdfDownload

๑๑/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

icon pdfDownload

๑๐/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

icon pdfDownload

๙/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษา

icon pdfDownload

๘/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

icon pdfDownload

๗/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

icon pdfDownload

๖/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdfDownload

๕/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdfDownload

๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdfDownload

๓/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdfDownload

๒/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdfDownload

๑/๒๕๖๑

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย (เพิ่มเติม)

icon pdfDownload