คำสั่งเลขที่

สั่ง ณ วันที่

เรื่อง

คำสั่ง

๖๑/๒๕๕๘

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล

icon pdf Download

๖๐/๒๕๕๘

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

icon pdf Download

๕๙/๒๕๕๘

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

icon pdf Download

๕๘/๒๕๕๘

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา

icon pdf Download

๕๗/๒๕๕๘

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณบดีคณะกายภาพบำบัด

icon pdf Download

๕๖/๒๕๕๘

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง

icon pdf Download

๕๕/๒๕๕๘

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งเลาขานุการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

icon pdf Download

๕๔/๒๕๕๘

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

แต่งตั้งกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง

icon pdf Download

๕๓/๒๕๕๘

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

icon pdf Download

๕๒/๒๕๕๘

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

icon pdf Download

๕๑/๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนวาระ

icon pdf Download

๔๙/๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

icon pdf Download

๔๘/๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

icon pdf Download

๔๗/๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

icon pdf Download

๔๖/๒๕๕๘

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะกายภาพบำบัด

icon pdf Download

๔๕/๒๕๕๘

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

icon pdf Download

๔๔/๒๕๕๘

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนวาระ

icon pdf Download

๔๓/๒๕๕๘

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

icon pdf Download

๔๓/๒๕๕๘

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

icon pdf Download

๔๒/๒๕๕๘

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติยศ

icon pdf Download

๔๐/๒๕๕๘

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษาเพิ่มเติม

icon pdf Download

๓๙/๒๕๕๘

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

icon pdf Download

๓๘/๒๕๕๘

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม

icon pdf Download

๓๗/๒๕๕๘

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

icon pdf Download

๓๖/๒๕๕๘

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

icon pdf Download

๓๕/๒๕๕๘

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

icon pdf Download

๓๔/๒๕๕๘

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

icon pdf Download

๓๓/๒๕๕๘

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ

icon pdf Download

๓๒/๒๕๕๘

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

icon pdf Download

๓๑/๒๕๕๘

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายศูนย์จิตตปัญญาศึกษาเพิ่มเติม

icon pdf Download

๓๐/๒๕๕๘

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

icon pdf Download

๒๙/๒๕๕๘

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

icon pdf Download

๒๘/๒๕๕๘

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

icon pdf Download

๒๗/๒๕๕๘

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

icon pdf Download

๒๖/๒๕๕๘

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

icon pdf Download

๒๔/๒๕๕๘

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง

icon pdf Download

๒๓/๒๕๕๘

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ขยายระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอธิการบดี

icon pdf Download

๒๒/๒๕๕๘

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ

icon pdf Download

๒๑/๒๕๕๘

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

icon pdf Download

๒๐/๒๕๕๘

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

icon pdf Download

๑๙/๒๕๕๘

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

icon pdf Download

๑๘/๒๕๕๘

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงกรณีบริษัท ร่วมทุนสตางค์ จำกัด

icon pdf Download

๑๗/๒๕๕๘

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

icon pdf Download

๑๖/๒๕๕๘

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

icon pdf Download

๑๕/๒๕๕๘

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

icon pdf Download

๑๔/๒๕๕๘

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

icon pdf Download

๑๓/๒๕๕๘

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย

icon pdf Download

๑๒/๒๕๕๘

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษา

icon pdf Download

๑๑/๒๕๕๘

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

ขอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

icon pdf Download

๑๐/๒๕๕๘

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

icon pdf Download

๙/๒๕๕๘

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งรองอธิการบดี

icon pdf Download

๘/๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

icon pdf Download

๗/๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

icon pdf Download

๖/๒๕๕๘

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล

icon pdf Download

๕/๒๕๕๗

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

แต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

icon pdf Download

๔/๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

icon pdf Download

๓/๒๕๕๘

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗

แต่งตั้งเลขาคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

icon pdf Download

๒/๒๕๕๘

วันที่ ๒๑ มกามคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

icon pdf Download

๑/๒๕๕๘

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘

แต่งตั้งเลขานุการกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย

icon pdf Download