คำสั่งเลขที่

สั่ง ณ วันที่

เรื่อง

คำสั่ง

๔๙/๒๕๕๙

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษา (เพิ่มเติม)

icon pdf Download

๔๘/๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

icon pdf Download

๔๗/๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย (เพิ่มเติม)

icon pdf Download

๔๖/๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

icon pdf Download

๔๕/๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

icon pdf Download

๔๔/๒๕๕๙

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลจากตำแหน่งผู้บริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง

icon pdf Download

๔๓/๒๕๕๙

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย

icon pdf Download

๔๒/๒๕๕๙

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล

icon pdf Download

๔๑/๒๕๕๙

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล

icon pdf Download

๔๐/๒๕๕๙

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

icon pdf Download

๓๙/๒๕๕๙

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษา

icon pdf Download

๓๘/๒๕๕๙

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย

icon pdf Download

๓๖/๒๕๕๙

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

icon pdf Download

๓๕/๒๕๕๙

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

icon pdf Download

๓๔/๒๕๕๙

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

icon pdf Download

๓๓/๒๕๕๙

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙

แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย

icon pdf Download

๓๒/๒๕๕๙

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

icon pdf Download

๓๑/๒๕๕๙

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

icon pdf Download

๓๐/๒๕๕๙

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

icon pdf Download

๒๙/๒๕๕๙

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

icon pdf Download

๒๘/๒๕๕๙

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

icon pdf Download

๒๗/๒๕๕๙

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรจะได้รับการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

icon pdf Download

๒๖/๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

icon pdf Download

๒๕/๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ

icon pdf Download

๒๔/๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

แก้ไข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

icon pdf Download

๒๓/๒๕๕๙

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งรองอธิการบดี

icon pdf Download

๒๒/๒๕๕๙

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

icon pdf Download

๒๑/๒๕๕๙

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

icon pdf Download

๒๐/๒๕๕๙

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

icon pdf Download

๑๙/๒๕๕๙

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

icon pdf Download

๑๘/๒๕๕๙

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

icon pdf Download

๑๗/๒๕๕๙

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับแก้ไข)

icon pdf Download

๑๖/๒๕๕๙

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ยกเลิก)

icon pdf Download

๑๕/๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

icon pdf Download

๑๔/๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

icon pdf Download

๑๓/๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

icon pdf Download

๑๒/๒๕๕๙

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา

icon pdf Download

๑๑/๒๕๕๙

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

แก้ไข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษา

icon pdf Download

๑๐/๒๕๕๙

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙

แต่งตั้งผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

icon pdf Download

๙/๒๕๕๙

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

แต่งตั้งผู้ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ แทนนายกสภามหาวิทยาลัย

icon pdf Download

๘/๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

icon pdf Download

๗/๒๕๕๙

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

icon pdf Download

๖/๒๕๕๙

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

icon pdf Download

๕/๒๕๕๙

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

แต่งตั้งรองอธิการฝ่ายการศึกษา

icon pdf Download

๔/๒๕๕๙

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งรองอธิการบดี

icon pdf Download

๓/๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ

icon pdf Download

๒/๒๕๕๙

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

icon pdf Download

๑/๒๕๕๙

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

icon pdf Download