manoon san2

คุณมนูญ สรรค์คุณากร
ประธานกรรมการ

somkiat tang

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
กรรมการ

taveesak kor1

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการ

chiwat wi

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์
กรรมการ

bunjong

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
กรรมการ

phiyamit sri

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
กรรมการ

patcharee lertrit

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์
กรรมการ

tanayut tan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ
กรรมการ

suwat

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
กรรมการและเลขานุการ

somchat.pan

นายสมชาติ พนาเกษม
ผู้ช่วยเลขานุการ

orawon hoh

นางสาวอรวรรณ ห่อหอม
ผู้ช่วยเลขานุการ