Print

arrow 2ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า แทนตำแหน่งที่ว่างก่อนวาระicon pdf update : ๒๓ ม.ค.๒๕๖๒icon pdf

arrow 2ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างicon pdf 

arrow 2ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าicon pdf

arrow 2ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างicon pdf  

arrow 2เอกสารประกอบการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง icon pdf

arrow 2แต่งตั้งผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนicon pdf

arrow 2แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลicon pdf 

arrow 2รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประเมินตนเอง)icon pdf

arrow 2ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าicon pdf

arrow 2ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจำicon pdf

arrow 2ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำicon pdf

arrow 2ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำicon pdf

arrow 2ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ที่ว่างลงก่อนวาระicon pdf

arrow 2ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำicon pdf

arrow 2ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าicon pdf

arrow 2ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจำicon pdf

arrow 2ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำicon pdf

arrow 2ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำicon pdf

arrow 2ผลการเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำicon pdf

arrow 2ประกาศรับสมัครเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำicon pdf

arrow 2ผลการเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าที่ว่างลงก่อนวาระ icon pdf

arrow 2ผลการเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าที่ว่างลงก่อนวาระ icon pdf

arrow 2ผลการเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ที่ว่างลงก่อนวาระ icon pdf

arrow 2ผลการเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าที่ว่างลงก่อนวาระ icon pdf

arrow 2หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล icon pdf

arrow 2ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ icon pdf

arrow 2ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณบดีหรือเทียบเท่า icon pdf

arrow 2ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจำ icon pdf

arrow 2ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ icon pdf

arrow 2อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ icon pdf

arrow 2หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ icon pdf

arrow 2รายชื่อผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ icon pdf

arrow 2ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า icon pdf

arrow 2ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ icon pdf

arrow 2ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจำ icon pdf

arrow 2หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ icon pdf