คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

jongjat aow

พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ

ประวัติ

เกิดวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๙๘

การศึกษา

- มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจการจัดการ (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติ-นรีเวชวิทยา
- ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประธานกรรมการบริษัท เจตนิน จำกัด

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

- ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- อุปนายกแพทยสภา
- นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- นายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ

ผลงานดีเด่น

- ประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ชายที่เป็นหมันให้มีบุตรโดยเทคโนโลยี่เทเซ่/อิ๊กซี่ (TESE/ICSI) เป็นรายแรกของประเทศไทย
- ประสบความสำเร็จในการรักษาผู้มีบุตรยากโดยเทคนิคกิ๊ฟท์ (GIFT) เป็นรายแรกของประเทศไทย

รางวัลและเกียรติที่ได้รับ

- ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเซ็นคาเบรียล
- นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
- ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้เป็นผู้ถวายพระประสูติการแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 เวลา 18.35 น
- แพทย์ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น โรงพยาบาลตำรวจ

ติดต่อ

ที่อยู่ : บริษัท เจตนิน จำกัด ๕ ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๖๕๕-๕๔๐๔
โทรสาร :
E-mail :