คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

chotika sav

คุณโชติกา สวนานนท์

ประวัติ

เกิดวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๐๓

การศึกษา

- Bachelor of Arts (Psychology) University of Minnesota ,สหรัฐอเมริกา
- Master of Science (Psychology) University of San Francisco ,สหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการ/ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
- ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗

ติดต่อ

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๕๓ ซอยสุขุมวิท ๖๕ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.