คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี

kampanad.bha

รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประวัติ

เกิดวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๖

การศึกษา

- PhD Civil and Environmental Engineering, School of Engineering and Electronics, The University of Edinburgh (20th World Ranking), UK (1997-2001)
- MSc Technology of Environmental Management, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, THA (1988-1992) (Alumni 1-00422)
- Dip Irrigation Engineering, School of Irrigation, Royal Irrigation Department, THA (1981-1984) (Alumni 037-1082-2536)
- MA (completed coursework) in Mass Communication, Chulalongkorn University, THA, (1989-1991)
- BEd English Language, Ratanakosin United College (Pranakorn), THA, (1986-1988, part-time) Suankularb Wittayalai School, Bangkok (1976-81) (Alumni 780)
- Cert Advance Management Program (AMP II), Mahidol University, 2010
- Cert International Deans’ Course Southeast Asia 2012/13, CHE-German Higher Education, DAAD and HRK, 2012
- Cert Advanced Higher Graduate Diploma in administrative Law for The Executives, Administrative Judge Institute of Administrative Court, 2013
- Cert Honorary Advanced Higher Graduate Diploma in Promotion of Peaceful Society, King Prajadhipok’s Institute, 2016

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (๒๕๕๔ – ปัจจุบัน)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารระดับคณบดี (๒๕๕๐-๒๕๕๒ , ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗, พค.๒๕๕๘ – กย.๒๕๕๘, ปัจจุบัน)
- คณะกรรมการโครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (๒๕๕๙-ปัจจุบัน)
- คณะทำงานจัดทำแผนบูรณาการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ธ ประสงค์ใด (๒๕๕๙-ปัจจุบัน)
- คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิจัยแห่งชาติ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ (๒๕๔๙ – ปัจจุบัน)
- สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า สวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการบริหาร สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ (๒๕๔๙-ปัจจุบัน)
- กรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (๒๕๕๔-๒๕๕๕)
- กรรมการบริหาร สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (๒๕๕๕-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

- กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูธรรมชาติ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)
- กรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาอุทกภัย วุฒิสภา ๒๕๕๔
- คณะทำงานศึกษายุทธศาสตร์ ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัย ๒๕๕๔ สำนักนายกรัฐมนตรี
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ Thai International Commission on Irrigation and Drainage (THAICID)
- ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล (๒๕๕๐-๒๕๕๒)
- ที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ๒๕๕๕
- ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (๒๕๔๘-๒๕๕๑)
- ที่ปรึกษา สถาบันพัฒนาการชลประทาน ด้านการวิจัย กรมชลประทาน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ IRPUS IPUS สกว. (๒๕๔๘-๒๕๕๐)
- Steering Committee (Global Water Partnership-Southeast Asia)
- Chair, Siam Water Network under Agua Jaring - Southeast Asia)
- ที่ปรึกษา โครงการเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปศาสตร์ มธ.
- สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า สวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (๒๕๕๔-๒๕๕๕)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ปถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) พ.ศ. ๒๕๕๘
(The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant. – 2014)
- เครื่องราชอิสริยภรณ์ ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม) พ.ศ. ๒๕๕๔
(The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.- 2011)
- ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) พ.ศ. ๒๕๔๘
(The Knights Commander (Special Class) of The Most Noble of the Crown of Thailand)

ติดต่อ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔, พุทธมณฑล, ศาลายา, นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๔๔๑-๕๐๐๐
โทรสาร : ๐-๒๔๔๑-๙๕๐๙-๑๐
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.