คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

kasam wat

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย

ประวัติ

เกิดวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๘๔

การศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Diplomate, American Board of Internal Medicine University of Chicago,USA
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- องคมนตรี
- นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๔
- ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๗

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมจุลจอมเกล้า ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๗

ติดต่อ

ที่อยู่ : อาคารทำเนียบองคมนตรี ถ.สราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.