คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

vicharn panich

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ประวัติ

เกิดวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๐๑

การศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Master of Laws หรือ LL.M.) มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell University) สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.)
- เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาโทด้านกฎหมาย (Master of Laws หรือ LL.M.) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์)
- ปริญญาเอกด้านกฎหมาย (Doctor of the Science of Laws หรือ J.SD.) มหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด (Standford University) สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์)

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
- กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
- กรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)
- นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้านกิจการต่างประเทศ
- กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับการปฏิบัติตามเกณฑ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน
- อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฯลฯ
- ผู้บรรยาย หลักสูตรเนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

ติดต่อ

ที่อยู่ : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย - Thailand Institute of Justice (TIJ)
เลขที่ ๙๓/๑ อาคารจีพีเอฟ (อาคาร บี) ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๑๘ ๙๔๑๗
โทรสาร : ๐-๒๑๑๘ ๙๔๒๖
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
เลขาฯ : คุณอมรรัตน์ วงศ์วิวัติ (ตู่)