คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

vicharn panich

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ประวัติ

เกิดวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๐๑

การศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Master of Laws หรือ LL.M.) มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell University) สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.)
- เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาโทด้านกฎหมาย (Master of Laws หรือ LL.M.) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์)
- ปริญญาเอกด้านกฎหมาย (Doctor of the Science of Laws หรือ J.SD.) มหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด (Standford University) สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์)

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- ปลัดกระทรวงยุติธรรม
- กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอิสระ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (กอยส.)
- กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรเพื่อความโปร่งใสประเทศไทย (Transparency Thailand)
- กรรมการสภาที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา
- กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหารมูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (ACPE)
- กรรมการสมาคมกฎหมายแห่งเอเชียและแปซิฟิก (LAWASIA)
- อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเป็นผู้บรรยายหลักสูตรเนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและสถาบันวิชาชีพ ด้านกฏหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ – พ.ศ.๒๕๕๑)
- อธิบดีกรมคุมประพฤติ (พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘)
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๔)
- ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด (พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๓)
- อนุกรรมการธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) (พ.ศ.๒๕๔๐)
- ผู้ช่วยเลขานุการอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด (พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๓๙)
- เลขานุการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด (พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๗)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

ติดต่อ

ที่อยู่ : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย - Thailand Institute of Justice (TIJ)
เลขที่ ๙๓/๑ อาคารจีพีเอฟ (อาคาร บี) ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ : ๐-
โทรสาร :
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลขาฯ : คุณ อมรรัตน์ (ตู่)