คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

kraisid.ton

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ประวัติ

เกิดวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๘๗

การศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) ๒๕๑๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางโภชนาการ ๒๕๑๖ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเมสซาซูเซทท์ (MIT), สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านเฉพาะเด็ก ๒๕๑๗ โรงพยาบาลเด็ก เมืองบอสตัน มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาบัตร วปอ. ๒๕๓๖ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน
- กรรมการนานาชาติเพื่อพิจารณารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พ.ศ.๒๕๔๔ – ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมษายน ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน
- ประธานคณะกรรมการประเมินผลของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตุลาคม ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน
- กรรมการในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและเป็นประธานกรรมการวางแผนกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย กันยายน ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายอาหารและโภชนาการองค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ)
- กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ – ตุลาคม ๒๕๔๙
- นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.๒๕๕๓ – พ.ศ.๒๕๕๔
- ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๓๔ – พ.ศ.๒๕๔๒
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๓๐ – พ.ศ.๒๕๓๓
- ศาสตราจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๒๖

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑
- มหาวชิรมงกุฏไทย (ม.ว.ม.) ปี พ.ศ. ๒๕๓๖
- ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

ติดต่อ

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๘ ซอยลาดพร้าว ๒๒ ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.