คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

kraisid.ton

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ประวัติ

เกิดวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๘๗

การศึกษา

- ๒๔๙๗ โรงเรียนวัดบ้านห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ป.๑-ป.๔)
- ๒๕๐๕ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี (ม.๑-ม.๘ ในขณะนั้น)
- ๒๕๑๑ แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- ๒๕๑๒ แพทย์ฝึกหัดทั่วไปคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- ๒๕๑๓ ประกาศนียบัตรแพทย์ฝึกหัดเฉพาะทางกุมารแพทย์ Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา
- ๒๕๑๓ ประกาศนียบัตรโภชนาการสาธารณสุข Institute of Nutrition of Central America and Panama (INCAP)ประเทศกัวเตมาลา
- ๒๕๑๖ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (โภชนาการ) Massachusetts Institute of Technology (MIT), สหรัฐอเมริกา
- ๒๕๑๗ ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านเฉพาะเด็กโรงพยาบาลเด็กเมืองบอสตัน Harvard University สหรัฐอเมริกา
- ๒๕๓๗ ปริญญาบัตร วปอ. (รุ่นที่ ๓๖) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

- ๒๕๑๗-๒๕๒๐ อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- ๒๕๒๐-๒๕๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
- ๒๕๒๓-๒๕๒๖ รองศาสตราจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
- ๒๕๒๖-๒๕๓๙ ศาสตราจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
- ๒๕๔๐ ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- ๒๕๓๐-๒๕๓๓ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- ๒๕๓๓-๒๕๓๔ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหิดล
- ๒๕๓๔-๒๕๔๒ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (๑ ตุลาคม ๒๕๓๔)
- ๒๕๔๓-๒๕๔๙ ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและโภชนาการ (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายโภชนาการและ การคุ้มครองผู้บริโภค) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สำนักงานใหญ่กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและกำกับสำนักงานเลขานุการของกรรมาธิการมาตรฐานอาหารโลก (Codex AlimentariusCommision) แผนงานโภชนาการและแผนงานอาหารปลอดภัยของ FAO (๑ เมษายน ๒๕๔๓)
- ๒๕๕๑-๒๕๕๗ ประธานกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (๖ กันยายน ๒๕๕๑)

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการนานาชาติเพื่อพิจารณารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
- เป็นที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นประธานคณะกรรมการวางแผนจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓
- ประธานคณะกรรมการนโยบายสำนักงานกองสนับสนุนทุนวิจัย ตั้งแต่เมษายน ๒๕๕๒ ในระยะนี้ สกว.ได้รับรางวัลหน่วยงานทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังต่อเนื่องกันมา ๕ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
- กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ (๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕) และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑๖ กันายน ๒๕๕๘)
- กรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗)
- กรรมการมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารและกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
- ผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
- ประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผลงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- ประธานอนุกรรมการพิจารณาสรรหาบุคคลหรือชุมชนเพื่อรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” ด้านสาธารณสุขของชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ปี ๒๕๓๖
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ปี ๒๕๔๑
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) ปี ๒๕๕๐

ติดต่อ

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๘ ซอยลาดพร้าว ๒๒ ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.