ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Read more...

ขอแสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

Read more...

การสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘

Read more...

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการวิจัย ครั้งที่ ๑

Read more...

การจัดงานสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๙

Read more...

พิธีการรดน้ำดำหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙

Read more...

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

Read more...

ภารกิจส่งมอบงานในตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙

Read more...

ขอแสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช  

Read more...