การสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ “ปฏิญญาแสงจันทร์”

Read more...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบมืออาชีพเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ"

Read more...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทบุคลากรสายสนับสนุนกับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ”

Read more...