การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบมืออาชีพเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ"

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเทพนม เมืองแมนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล