ขอแสดงความขอบคุณ รองศาสตราจารย์ นพ.สาธิต โหตระกิตย์ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Read more...

อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี นำเสนอเรื่อง ปฏิรูปการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ: เกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน

Read more...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานคนที่ ๒ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

Read more...

สภามหาวิทยาลัยมหิดลพบประชาคม ครั้งที่ ๔ "นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยมหิดล" วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

Read more...

ขอแสดงความขอบคุณศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

Read more...