คุณมีชัย วีระไวทยะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Read more...

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการวิจัย ครั้งที่ ๑

Read more...

ขอแสดงความขอบคุณ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

Read more...

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ประเมินตนเอง)

Read more...

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

Read more...

ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบเอกสารวิชาการ

Read more...

ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Read more...

ขอแสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

Read more...

การจัดงานสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๙

Read more...