Black Ribbon

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

Read more...

ภารกิจส่งมอบงานในตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙

Read more...

พิธีการรดน้ำดำหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙

Read more...

ขอแสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

Read more...

การสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘

Read more...

ขอแสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช  

Read more...

การจัดงานสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๙

Read more...