นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Read more...

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Read more...

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Read more...

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Read more...

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒ (๘/๒๕๖๐)

Read more...

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

Read more...

คุณมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Read more...

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Read more...

พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

Read more...