พิธีการรดน้ำดำหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙

ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หน้าห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี