ขอแสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช  

คุณวลัยรัตน์ ศรีอรุณ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ดร.ปราโมทย์ ไม้กลัด และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ เนื่องในโอกาสจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี